Zakłady ubezpieczeń starają się sprostać potrzebom klientów i udowodnić, że warto zainwestować w ubezpieczenie na życie. Szukając najlepszej polisy dla siebie, łatwo się pogubić w morzu ofert, dlatego powstał ten artykuł – kompendium ubezpieczeniowej wiedzy. Czy wiesz, że ubezpieczając się na życie, możesz jednocześnie pomnażać oszczędności?

Każdy z nas ma inne potrzeby i oczekiwania, dlatego każdy potrzebuje innego ubezpieczenia na życie. Twoja sytuacja finansowa, wiek, status zawodowy i rodzinny, stan zdrowia – wszystko to wpływa na to, jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie.

Po co kupować ubezpieczenie na życie?

O ile ubezpieczenie mieszkania czy samochodu wydaje się koniecznością, o tyle ubezpieczenie na życie wciąż jeszcze brzmi dla niektórych abstrakcyjnie i wydaje się niepotrzebne. Przyczyniła się do tego sytuacja na rynku w latach ’90, kiedy to nowo powstające zakłady ubezpieczeń kusiły atrakcyjnymi polisami na życie, które, jak się później okazało, nie odpowiadały potrzebom klientów. To niezadowolenie wynikało ze społecznej niewiedzy na temat ubezpieczeń, nieumiejętności czytania umów i okrojonej ilości ofert.

Obecnie na brak ofert narzekać nie można. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje kilka rodzajów polis, podpisanie umowy jest poprzedzone analizą indywidualnych potrzeb i kalkulacją składki. Klient stał się ważniejszy, bo konkurencja jest większa.

Zastanawiasz się, komu przydaje się ubezpieczenie na życie? Głównym odbiorcą są na pewno osoby, które chcą zabezpieczyć byt swoich bliskich. Jeśli masz na utrzymaniu rodzinę i wiesz, że bez Twojej pomocy finansowej nie poradziłaby sobie, ubezpieczenie na życie jest Ci niezbędne. Poza tym, taka polisa przyda się jeszcze w kilku innych sytuacjach:

 • jeśli chcesz umożliwić finansowy start swojemu dziecku;
 • jeśli chcesz zabezpieczyć finansowo rodzinę i jednocześnie gromadzić oszczędności;
 • jeśli chcesz zabezpieczyć kredyt hipoteczny;

Rodzaje ubezpieczeń na życie – schemat

Poniższy schemat pomoże Ci zorientować się w ofercie ubezpieczeń na życie:

schemat ubezpieczeń

Ubezpieczenia ochronne

To najbardziej klasyczny i podstawowy rodzaj ubezpieczenia na życie, od którego Towarzystwa powoli odchodzą na rzecz bardziej kompleksowych ofert oszczędnościowych. Ubezpieczenia ochronne służą często jako zabezpieczenie inwestycji i kredytu.

Kupując polisę ochronną, zapewniasz rodzinie (bądź innym wskazanym w umowie uposażonym osobom) zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby miało Ciebie zabraknąć. Niektóre polisy chronią nie tylko życie, ale też zdrowie ubezpieczonego. I tak też, w przypadku skutków nieszczęśliwego wypadku (np. inwalidztwa, złamań), choroby lub niezdolności do pracy, zakład ubezpieczeń wypłaca odpowiednie świadczenie.

Jeśli umowa główna nie przewiduje ochrony zdrowia, zawsze możesz poszerzyć ofertę kupując specjalne umowy dodatkowe (o nich też napiszemy więcej w tym artykule).

Wybierając ubezpieczenie ochronne:

 • zapewniasz ochronę finansową sobie i swoim bliskim na wypadek własnej śmierci (ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia – najczęściej 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego niezależnie od ilości opłaconych składek). Świadczenie wypłacane po śmierci ubezpieczonego nie jest opodatkowane;

Uwaga! Jeśli ochrona obejmuje też śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane świadczenie może stanowić nawet wielokrotność sumy ubezpieczenia.

 • zabezpieczasz kredyt hipoteczny (większość polis gwarantuje spłatę kredytu przez zakład ubezpieczeń w razie śmierci ubezpieczonego);

W zależności od tego, na jak długi okres zawiera się ubezpieczenie, wyróżnia się dwa rodzaje ubezpieczeń ochronnych:

Ubezpieczenie bezterminowe

Jak wskazuje sama nazwa, ochronie w tym wypadku podlega całe życie ubezpieczonego. Warunkiem wypłacenia świadczenia jest śmierć (lub dożycie wieku 100 lat). Podobnie jak w przypadku wszystkich polis na życie, ochroną może być objęte również zdrowie ubezpieczonego (w tym wypadku wypłacany jest odpowiedni procent sumy ubezpieczenia). Ochrona może zostać poszerzona dzięki zakupowi umów dodatkowych (np. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków lub ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy).

Przykład takiego ubezpieczenia:

Pramerica Życie TUiR S.A. ma w ofercie „Ubezpieczenie bezterminowe na życie”. Obejmuje ono ochroną: śmierć, całkowite i trwałe inwalidztwo, chorobę śmiertelną. Odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa przez całe życie Ubezpieczonego i rozpoczyna się od dnia określonego w umowie.

Dla kogo? To ubezpieczenie dla osób, które chcą przede wszystkim zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę.

Ubezpieczenie terminowe

Takie ubezpieczenie zawiera się na określony czas. Może to być 12 miesięcy, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat – wszystko zależy od potrzeb. Świadczenie jest wypłacane na wypadek śmierci ubezpieczonego albo zachorowań i wypadków w okresie ochronnym. Wraz z zakończeniem umowy (dożycie wieku określonego w umowie) wygasa ochrona, a zakład nie wypłaca ubezpieczonemu żadnego świadczenia.

Przykład takiego ubezpieczenia:

Nordea Życie ma w ofercie ubezpieczenie ochronne „Nordea Multi Ochrona Solo".  Jest ono skierowane do osób aktywnych zawodowo, które żyją same. Oferta obejmuje: rekompensatę za trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku, świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu i niezdolności do pracy z powodu nieszczęśliwego wypadku, ochronę w przypadku zachorowania na HIV.

Dla kogo? Przede wszystkim dla osób, które chcą zabezpieczyć kredyt hipoteczny. W takim wypadku umowa jest zawierana na okres spłaty kredytu. Ochrona polega na tym, że zakład (w razie śmierci ubezpieczonego) spłaca zaciągnięty przez niego kredyt. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli kredyt był zaciągnięty przez współmałżonków, których obowiązuje wspólnota majątkowa, zakład spłaci tylko połowę kredytu.

Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe

To grupa ubezpieczeń, które obejmują ochroną życie osoby ubezpieczonej, umożliwiając jednocześnie oszczędzanie pieniędzy. Oznacza to, że składka jest dzielona i przeznaczana na dwa cele. Część jest przeznaczana na ochronę życia, a część – oszczędzana. W przypadku niektórych polis, oszczędnościowa część składki jest zamieniana na jednostki uczestnictwa w funduszu kapitałowym, dzięki czemu co roku wartość polisy ma szansę wzrosnąć. Wraz z zakończeniem okresu ochronnego, zakład wypłaca ubezpieczonemu lub uposażonemu aktualny stan rachunku jednostek uczestnictwa wraz z ustaloną w umowie sumą ubezpieczenia.

Wybierając ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe:

 • zapewniasz ochronę finansową sobie i swoim bliskim na wypadek własnej śmierci (lub inwalidztwa). Może ona wynosić 100%, ale przeważnie zależy od ilości wpłaconych składek i powodzenia inwestycji;

 • gromadzisz oszczędności;

Ubezpieczenie na życie i dożycie

Takie ubezpieczenie zawiera się na określony czas, np. do 55 albo do 60 roku życia. W przeciwieństwie do standardowego ubezpieczenia terminowego, w tym wypadku zakład zobowiązuje się do wypłacenia sumy ubezpieczenia w dwóch sytuacjach:

 • w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania okresu ochronnego objętego ubezpieczeniem;
 • w przypadku dożycia wieku określonego w polisie;

Polisy na życie i dożycie mogą mieć klika wariantów. Oto przykład:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie proponuje „Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym” w trzech opcjach:

1:0,5 – oznacza, że w przypadku dożycia wieku określonego w umowie otrzymuje się tylko 50% sumy ubezpieczenia, ale w przypadku śmierci podczas okresu objętego ubezpieczeniem uposażony otrzymuje 150% sumy ubezpieczenia.
1:1 – zarówno w przypadku dożycia, jak i w przypadku śmierci podczas okresu obowiązywania polisy, ubezpieczony otrzymuje 100% sumy ubezpieczenia.
1:2 – w przypadku dożycia ubezpieczony otrzymuje 150% sumy ubezpieczenia, a w przypadku śmierci podczas okresu objętego ochroną, uposażony dostaje jedynie 50%.

Dla kogo? Dla osób, którym zależy na zabezpieczeniu finansowym rodziny i jednoczesnym gromadzeniu oszczędności.

Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym

Jest to ubezpieczenie, które łączy w sobie zalety funduszu inwestycyjnego i standardowej polisy na życie. Wpłacane składki są inwestowane w fundusze kapitałowe zakładu ubezpieczeń. W niektórych wypadkach to klient zaznacza, jaką cześć składki chce przeznaczyć na ochronę, a jaką na oszczędzanie, w innych – jest to ustalone odgórnie. W obu wypadkach suma ubezpieczenia nie zależy od powodzenia inwestycji i jest stałą, ustaloną w umowie wartością. Niektóre polisy (tak zwane uniwersalne) dopuszczają wprowadzanie zmian i zwiększanie lub zmniejszanie części składki przeznaczonej na ochronę życia przy jednoczesnym (odpowiednio) zmniejszaniu lub zwiększaniu części przeznaczonej na inwestycje.

Wybierając ten typ polisy warto sprawdzić, jak radzą sobie poszczególne fundusze kapitałowe. Takie informacje można znaleźć na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń.

Przykład takiego ubezpieczenia:

Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali Życie proponuje ubezpieczenie „Pro Familia”. Polisę można kupić już w15 roku życia, maksymalny wiek to 60 lat. Ochronie podlega życie ubezpieczonego. Polisa gwarantuje możliwość zmiany sumy ubezpieczenia, w zależności od potrzeb. Umowa przewiduje przejście na tryb „bezskładkowy”.

Dla kogo? Dla osób, którym zależy na inwestycji, a jednocześnie chcą zapewnić rodzinie ochronę finansową.

Ubezpieczenie posagowe

Jest to ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony finansowej dziecku. Właścicielem polisy może być rodzic, krewny, znajomy lub opiekun prawny. Ubezpieczenie wygasa w dniu osiągnięcia przez dziecko wieku określonego w umowie (górną granicą jest 25 lat). W przypadku śmierci rodzica opłatę składek bierze na siebie zakład ubezpieczeń.

Ubezpieczenie posagowe może mieć charakter kapitałowy (wtedy suma ubezpieczenia nie zmienia się) albo inwestycyjny (wtedy taka polisa przypomina standardową polisę z funduszem kapitałowym, suma ubezpieczenia może się zmieniać w zależności od zysków firmy ubezpieczeniowej).

Przykład takiego ubezpieczenia:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Aviva posiada w ofercie ubezpieczenie „Absolwent”. Polisa ma charakter inwestycyjny, co oznacza, że składki są inwestowane w wybrane przez Ciebie fundusze kapitałowe (jest ich 10). Rodzic sam ustala wysokość świadczenia wypłacanego dziecku na wypadek własnej śmierci. Podczas okresu ubezpieczenia można wpłacać dodatkowe pieniądze zwiększając jednocześnie sumę ubezpieczenia. Wraz z ukończeniem przez dziecko 25 roku życia, suma ubezpieczenia jest mu wypłacana.

Dla kogo? Dla osób, których celem jest umożliwienie finansowego startu dzieciom.

Ubezpieczenia inwestycyjne

Są to ubezpieczenia, których głównym celem jest gromadzenie i pomnażanie oszczędności. Opłacane składki są przeznaczane przede wszystkim na wykup jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych zakładu ubezpieczeń (ubezpieczony może je wybrać z oferty). Ochrona życia i suma ubezpieczenia zależą od powodzenia inwestycji, co oznacza tyle, że wartość sumy ubezpieczenia wypłacanej np. na wypadek śmierci to ówczesna wartość rachunku zwiększona, w zależności od zakładu ubezpieczeń, o 5-20%.

Jeśli śmierć ubezpieczonego nastąpi po opłaceniu, dajmy na to – 10 składek, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić uposażonemu aktualną wartość rachunku zwiększoną o 5-20%.

Wartość rachunku, która jest w tym wypadku sumą ubezpieczenia, jest wypłacana albo w wypadku śmierci ubezpieczonego, albo na końcu okresu ochronnego (koniec okresu wyznacza klient).

Wybierając ubezpieczenie inwestycyjne:

 • zapewniasz rodzinie ochronę finansową (suma ubezpieczenia zależy od powodzenia inwestycji);
 • oszczędzasz pieniądze na przyszłość;
 • możesz wziąć kredyt pod zastaw polisy (zgodnie z jej aktualną wartością);

Przykład takiego ubezpieczenia:

Zakład ubezpieczeń Skandia posiada w ofercie ubezpieczenie „Multiportfel Protekt Plus”, które jest przeznaczone dla osób w wieku od 1 do 65 lat. Składka jednorazowa wynosi minimum 100.000 złotych. Pieniądze są inwestowane w fundusze kapitałowe (można wybrać jedną z trzech metod inwestycji). W wypadku śmierci i po zakończeniu okresu ubezpieczenia, wypłacane jest świadczenie równe wysokości rachunku powiększonej o 5%. Ubezpieczenie przewiduje wypłatę części środków (minimum 2000 zł) w dowolnym okresie trwania polisy. Istnieje też możliwość wykupu świadczenia po roku od zawarcia umowy (w zależności od momentu wykupu, zakład ubezpieczeń potrąca część sumy ubezpieczenia).

Dla kogo? Dla osób, dla których priorytetem jest inwestowanie pieniędzy, a ochrona życia ma być jedynie dodatkiem.

Jakie dla kogo?

Trzeba zaznaczyć, że przedstawiony wyżej podział ubezpieczeń jest dość ogólny. W praktyce, firmy walcząc o klientów wymyślają coraz to nowe atrakcyjne oferty skierowane do określonej grupy odbiorców. To duże ułatwienie. Dzięki polisom skonstruowanym tak, by zadowolić konkretną grupę osób, analiza potrzeb schodzi na dalszy plan. W czasach, kiedy żyje się szybko, nie ma się czasu na mozolne przeglądanie ofert, takie polisy są bardzo cenne.

W tabeli znajdziesz przykłady takich ubezpieczeń:

Dla kogo? Przykładowe ubezpieczenie Cechy
Dla seniorów Generali Lew Senior
 • dla osób między 50 a 75 rokiem życia;
 • stan zdrowia nie ma znaczenia;
 • suma ubezpieczenia wynosi od 5 000 do 20 000 złotych;
 • składka miesięczna to nie mniej niż 25 złotych;
 • ochrona do końca życia (na czas nieokreślony);
Dla osób biorących kredyt Macif Życie Acti OCHRONA
 • ubezpieczenie dla osób od 18 do 65 roku życia;
 • umowa na czas określony;
 • gwarancja spłaty kredytu w razie śmierci lub trwałego inwalidztwa ubezpieczonego;
 • minimalna wartość składki – 100 zł;
Dla osób uprawiających wolny zawód Allianz „Specjalnie dla przedstawicieli wolnych zawodów”
 • stan zdrowia wpływa na warunki umowy tylko w przypadku osób po 61 roku życia;
 • ubezpieczenie przeznaczone dla osób od 18 do 71 roku życia;
 • możliwość zmiany terminów opłacania składki w zależności od aktualnej sytuacji finansowej;
 • możliwość przejścia na ubezpieczenie bezskładkowe;
 • możliwość wzięcia pożyczki pod zastaw polisy;
 • możliwość wyboru wariantu ochronnego i inwestycyjnego;
Dla osób z dziećmi Warta Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe
 • ubezpieczenie adresowane do każdego, kto chce zabezpieczyć przyszłość (niekoniecznie swojego) dziecka;
 • zabezpieczenie w przypadku śmierci i inwalidztwa rodzica oraz inwalidztwa dziecka;
 • możliwość wypłaty świadczenia w postaci renty;
 • istnieje możliwość zawarcia umowy dodatkowej i zainwestowania w fundusz posagowy;
Dla rentierów Aviva Gwarantowana Renta Kapitałowa
 • po okresie wpłat, ubezpieczony otrzymuje miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną rentę;
 • przeznaczone dla osób od 20 do 75 roku życia;
 • zawierana na okres 5, 10, 15 lub 20 lat;
 • w przypadku śmierci renta jest wypłacana osobie uposażonej;

Umowy dodatkowe

Każdy zakład ubezpieczeń ma w swojej ofercie umowy dodatkowe, których celem jest rozszerzenie podstawowej ochrony, którą zapewnia ubezpieczenie główne. Oto przykład:

Kupujesz standardowe ubezpieczenie, które gwarantuje wypłacenie świadczenia w przypadku Twojej śmierci z przyczyn naturalnych. Zależy Ci też na ubezpieczeniu w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Możesz dokupić specjalną umowę dodatkową, która zwiększy wysokość opłacanych przez Ciebie składek, ale też poszerzy ochronę.

Do jednego ubezpieczenia możesz dokupić kilka umów dodatkowych. Oferty zakładów ubezpieczeń różnią się od siebie, można jednak wyróżnić kilka ogólnych przykładów:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – gwarantuje wypłatę świadczenia, które jest przeważnie wielokrotnością sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – może to być ubezpieczenie na wypadek trwałego bądź częściowego inwalidztwa albo złamań kończyn. Klient otrzymuje w takiej sytuacji pewien (ustalony przez zakład) procent sumy ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku lub/i choroby ubezpieczony traci zdolność zarobkową, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić mu specjalną rekompensatę finansową.
 • Ubezpieczenie na wypadek choroby – jeśli u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowana choroba, którą obejmuje ochrona ubezpieczeniowa, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić pomoc finansową (procent sumy ubezpieczenia).
 • Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji – w razie hospitalizacji z przyczyn objętych ochroną ubezpieczeniową, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłacenia dodatkowej pomocy finansowej.
 • Ubezpieczenie zdrowotne – abonament w wybranych prywatnych placówkach medycznych, gwarantujących sprawną opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie składki – w razie stwierdzonej niezdolności do pracy, zakład ubezpieczeń przejmuje obowiązek opłacania należnych składek za ubezpieczenie.

Są to podstawowe rodzaje umów dodatkowych oferowanych przez większość zakładów ubezpieczeń. Pamiętaj, że nazwy i zakres takich ubezpieczeń różni się w zależności od ubezpieczyciela, dlatego koniecznie należy zapoznać się z warunkami takich umów dodatkowych i skonsultować z doradcą (agentem lub brokerem ubezpieczeniowym).

Ile kosztuje ubezpieczenie życia?

Wysokość składki

Jeśli stoisz przed zakupem ubezpieczenia, pewnie interesuje Cię to, ile tak naprawdę kosztuje ochrona życia. Musisz wiedzieć, że i suma ubezpieczenia, i wysokość składek jest ustalana indywidualnie i zależy od wielu czynników, również, a może przede wszystkim, od zasobności Twojego portfela.

Kalkulacji składki dokonuje pracownik zakładu ubezpieczeń, tak zwany underwriter. Bierze się pod uwagę okres trwania ubezpieczenia, częstotliwość opłacania składek oraz indywidualne czynniki, takie jak: wiek, stan zdrowia, zawód, styl życia (bierze się pod uwagę częstotliwość picia alkoholu, palenie, nadwagę) i płeć. Często ustalanie wysokości składki jest poprzedzane badaniami lekarskimi, które zleca firma ubezpieczeniowa.

Jeśli zależy Ci na zakupie ubezpieczenia, które będzie stanowić ochronę Twojej rodziny, uważaj na hasła reklamowe „składka miesięczna od 10 złotych”. Pamiętaj, że niska składka oznacza niewielki zakres ochrony.

Opłaty administracyjne? Ochrona życia kosztuje. Wielu ubezpieczycieli pobiera opłaty administracyjne i manipulacyjne od opłacanych składek. Bardzo ważne jest ustalenie (jeszcze przed podpisaniem umowy), ile takie opłaty wynoszą. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jaka część składki jest przeznaczana na opłacanie polisy.

Indeksacja

Suma ubezpieczenia i wysokość składek może ulec zmianie w czasie, o czym decyduje tak zwany wskaźnik indeksacji. Za Twoją zgodą, ubezpieczenie może zostać „urealnione”, czyli zależne od wskaźnika ekonomicznego (wskaźnika GUS i inflacji). Wysokość składki i suma ubezpieczenia będą wtedy z czasem rosnąć. Wiąże się to ze zwiększeniem opłat, ale gwarantuje utrzymanie realnej wartości polisy i wypłaty pełnego świadczenia.

Decyzja o tym, czy suma ubezpieczenia ma podlegać indeksacji należy do ubezpieczającego. Czasami, jeśli ubezpieczający nie zaznaczy, że zamierza z niej zrezygnować, indeksacja sumy ubezpieczenia następuje automatyczne (w każdą rocznicę polisy). Dlatego tak ważne jest, by przed podpisaniem umowy podjąć decyzję o tym, czy chce się płacić stałą składkę, czy utrzymywać realną wartość polisy.

Częstotliwość opłat

Zdecydowana większość polis pozostawia możliwość wyboru częstotliwości opłacania składek. Można płacić co miesiąc, co kwartał, co pół roku albo co rok. W przypadku polis inwestycyjnych i ochronno-oszczędnościowych standardem jest płacenie jednej składki (z góry). Większość takich ubezpieczeń przewiduje też wpłacanie składek dodatkowych w dowolnym, wybranym przez klienta terminie. W ten sposób można powiększyć kapitał przeznaczony na inwestycje i wypłatę świadczenia.

Niektóre polisy przewidują możliwość obniżenia składek przez ubezpieczającego w czasie trwania umowy.

Jeśli uprawiasz wolny zawód i nie masz pewności, czy będziesz w stanie regularnie opłacać składki, zobacz, czy polisa przewiduje możliwość przejścia na umowę bezskładkową (zakład ubezpieczeń obniża wtedy sumę ubezpieczenia w zależności od ilości wpłaconych składek) albo czasowe zawieszenia opłacania składek. Należy pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi opłatami (czasem – pomniejszaniem sumy ubezpieczenia o wartość niezapłaconych składek).

Wartość wykupu polisy

W trakcie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej można oczywiście z niej zrezygnować. Standardowo, od umowy można odstąpić w przeciągu miesiąca po jej podpisaniu. Nie wiąże się to z żadnymi opłatami i jest rodzajem zabezpieczenia dla klienta w razie wątpliwości co do podjęcia właściwej decyzji.

Zdarza się jednak, że klient chce zrezygnować z umowy po jakimś okresie czasu, bo np. zmieniły się jego oczekiwania (był samotny, teraz ma rodzinę) lub znalazł inną, dużo lepszą dla siebie ofertę. Jak każda umowa, także polisa ubezpieczeniowa może zostać rozwiązana w każdym momencie (z zachowaniem okresu wypowiedzenia). Należy jednak pamiętać, że wiąże się z finansowymi stratami.

Przeważnie, dopiero po dwóch latach od podpisania umowy ubezpieczeniowej, osiąga ona tak zwaną wartość wykupu. Oznacza to, że dopiero po dwóch latach zakład ubezpieczeń zwraca swojemu klientowi część opłaconych składek.
Przed podpisaniem umowy dowiedz się, kiedy wybrana przez Ciebie polisa osiągnie wartość wykupu.

Wypłata świadczenia

Wypłata świadczenia następuje wraz z zakończeniem dnia umowy, która, w przypadku polis na życie, wiąże się ze śmiercią ubezpieczonego albo z dożyciem określonego wieku wyznaczonego w umowie.

Zazwyczaj wypłacana jest jednorazowa kwota, ale część polis umożliwia też wypłatę świadczenia w ratach (tak zwana renta). To świetna opcja dla osób, które chcą mieć np. miesięczny dodatek do emerytury albo chcą zapewnić swojej rodzinie wypłacaną regularnie ochronę finansową. Taka renta może być płacona przez zakład ubezpieczeń co miesiąc, co kwartał, co pół roku lub co rok.

Należy pamiętać, że każdy zakład ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do niewypłacenia świadczenia w określonych przypadkach. Należy do nich np. zabójstwo ubezpieczonego przez uposażonego i samobójstwo osoby ubezpieczonej. Kolejny raz nawołujemy do wnikliwego czytania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Jak czytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli OWU to element umowy między ubezpieczonym a ubezpieczycielem, który zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wybranego rodzaju polisy. Czytanie OWU to nie lada wyzwanie dla laika, który nie zna się na terminologii ubezpieczeniowej i nie wie, na co zwrócić uwagę. Dużą pomocą może się okazać nasz słowniczek (znajdziesz go artykule dodatkowym), ale warto też przeczytać nasze rady, w których jasno i przejrzyście postaramy wytłumaczyć Ci, na co zwrócić uwagę czytając OWU.Czytając OWU trzeba zwrócić uwagę m.in. na zakres ochrony i czas trwania ubezpieczenia (OWU ING Ochrona Lwa)
Czytając OWU trzeba zwrócić uwagę m.in.
na zakres ochrony i czas trwania ubezpieczenia
(OWU ING Ochrona Lwa)

Oto najważniejsze kwestie:

 • Jeśli nie opanujesz naszego ubezpieczeniowego słowniczka przed przystąpieniem do czytania umowy, możesz podeprzeć się definicjami pojęć, które większość ubezpieczycieli zamieszcza na samym początku OWU.

 • Sprawdź, po jakim czasie zaczyna obowiązywać ubezpieczenie. Zobacz, czy ochrona zaczyna się wraz z podpisaniem umowy/wpłaceniem pierwszej składki, czy obowiązuje dopiero po kilku miesiącach (tak zwany okres karencji). Taką informację znajdziesz w akapicie zatytułowanym np. „Czas trwania umowy”, „Czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela”, „Okres ubezpieczenia”.

 • Sprawdź, w jakich wypadkach zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić świadczenie. Taką informację znajdziesz w rozdziale zatytułowanym np. „Świadczenia z tytułu umowy”, „Zakres ubezpieczenia”.

 • Zobacz, w jakich sytuacjach zakład ubezpieczeń nie wypłaca świadczenia, jakie są ograniczenia jego odpowiedzialności. Takie informacje znajdziesz w rozdziałach „Wyłączenia”, „Zakres Odpowiedzialności Ubezpieczyciela”, „Zakres ubezpieczenia”

 • Znajdź informacje na temat praw i obowiązków ubezpieczyciela i ubezpieczonego. Dowiesz się, jakie zobowiązania łączą się z podpisaniem przez Ciebie umowy i o czym powinien Cię poinformować ubezpieczyciel przed podpisaniem umowy i w trakcie jej trwania. Takie informacje znajdziesz w rozdziałach zatytułowanych np. „Prawa i obowiązki stron”, „Obowiązki ubezpieczyciela” , „Obowiązki ubezpieczającego”.

 • Zobacz, w jakich sytuacjach możesz wypowiedzieć umowę i z jakimi obciążeniami się to wiąże. Sprawdź, czy masz możliwość odstąpienia od umowy zaraz po jej zawarciu. Takie informacje znajdziesz w rozdziałach zatytułowanych np. „Odstąpienie od umowy”, „Wypowiedzenie umowy”, „Rozwiązanie umowy”.

 • Sprawdź ogólne informacje o składkach i sumach ubezpieczenia. Z OWU możesz dowiedzieć się, co jaki czas możesz opłacać składkę, czy istnieje możliwość przejścia na umowę bezskładkową i czy składka oraz suma ubezpieczenia podlegają indeksacji. Takie informacje powinny być umieszczone w rozdziałach zatytułowanych np. „Składka” i „Suma ubezpieczenia”.

 • Dowiedz się, czy w trakcie obowiązywania umowy masz prawo dokonania w niej zmian. Jeśli tak, koniecznie zobacz, jakie to zmiany. Takie informacje znajdziesz w rozdziale zatytułowanym np. „Zmiana umowy”.

 • Zobacz, jaka jest wartość wykupu umowy (suma, którą otrzymuje się w wyniku rozwiązania umowy). Informacja na temat wykupu znajduje się przeważnie w tym samym rozdziale, co ustalenia dotyczące wypowiedzenia umowy.

Gdzie kupić ubezpieczenie na życie?

Od kogo kupić?

Wiesz już, co kupić i za ile, następne pytanie powinno brzmieć – gdzie? Tutaj masz kilka możliwości wyboru:

 • Umówienie się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym – przedstawicielem konkretnej firmy ubezpieczeniowej, który przedstawi nam ofertę swojego zakładu. Agent doprowadza do złożenia wniosku, na którego podstawie przygotowywana jest odpowiednia oferta i umowa.
 • Umówienie się na spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym – przedstawicielem klienta, który rozpatruje oferty wielu zakładów ubezpieczeń i wybiera tę najbardziej opowiadającą jego potrzebom. Brokerzy zajmują się głównie klientem biznesowym, ale część obsługuje też klientów indywidualnych.
 • Zakup ubezpieczenia przez internet – to stosunkowo nowa metoda, ale warto z niej skorzystać, ponieważ jest bardzo wygodna. Istnieje wiele serwisów, które umożliwiają porównanie ofert ubezpieczeniowych i wybranie najlepszej, odpowiadającej potrzebom. Po wybraniu rodzaju ubezpieczenia, klient ma możliwość wypełnienia i złożenia wniosku. W większości przypadków, wniosek można sfinalizować on-line. Umowa zostaje przesłana elektronicznie bądź pocztą (konieczny jest podpis). Niektóre serwisy wymagają spotkania z agentem (jest to o tyle lepsze od tradycyjnej metody, że już wcześniej określasz, jakie ubezpieczenie jest Ci potrzebne i zakład ubezpieczeń przygotowuje oferty odpowiadające Twoim potrzebom).

Umawiając się na spotkanie z agentem, który jest przedstawicielem konkretnej firmy ubezpieczeniowej i (o czym należy pamiętać) pracuje na prowizji, trzeba uważać i sprawdzić jego kompetencje. Agent, któremu nie zależy na potrzebach klienta, tylko na sprzedaniu konkretnej oferty nie będzie słuchał o potrzebach i oczekiwaniach ubezpieczającego, przedstawi tylko jeden lub dwa produkty albo będzie skupiał się na pogrążaniu konkurencji.

Ubezpieczenie grupowe

Niektórzy pracodawcy (i niektóre instytucje) oferują swoim pracownikom (i członkom) ubezpieczenia grupowe. Są to ubezpieczenia kompleksowe, których ochrona jest zazwyczaj rozszerzona. Obejmuje np. ochronę w razie śmierci lub inwalidztwa bliskiego członka rodziny, świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie z tytułu śmierci rodziców lub teściów.

Ubezpieczenia grupowe są skonstruowane tak, żeby zadowolić jak najszerszą grupę odbiorców. Ich oferta jest zazwyczaj korzystniejsza niż oferta ubezpieczeń indywidualnych, a składki są niższe. Warunkiem zawarcia umowy jest zebranie wymaganej przez zakład ubezpieczeń grupy osób. Do umów grupowych mogą zazwyczaj przystępować również małżonkowie lub partnerzy ubezpieczonego pracownika.

Zakończenie pracy nie musi oznaczać końca umowy ubezpieczeniowej. Zazwyczaj, zakłady ubezpieczeń oferują swoim klientom zamianę polisy grupowej na indywidualną.

Przed zakupem ubezpieczenia indywidualnego warto dowiedzieć się, czy firma, w której pracujesz albo instytucja, do której należysz nie ma w swojej ofercie korzystnego ubezpieczenia grupowego.

Zakłady ubezpieczeń

Zakładów ubezpieczeń, które oferują polisy na życie jest na rynku sporo. Oto kilka przykładów:

 • Aegon S.A.
 • Allianz Życie Polska S.A.
 • MetLife Amplico TU na Życie S.A.
 • Aviva-Życie S.A.
 • BENEFIA TUnŻ S.A.
 • Compensa Życie S.A.
 • Concordia Capital S.A.
 • Ergo Hestia STUnŻ S.A.
 • Generali Życie S.A.
 • ING TUnŻ S.A.
 • Macif Życie TUW
 • Nordea Polska TU na Życie S.A.
 • Pramerica Życie TUiR S.A.
 • PZU Życie S.A.
 • Skandia Życie S.A.
 • Skok Zycie S.A.
 • Warta TUnŻ S.A.

Pełna lista zakładów ubezpieczeń na życie znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Podsumowanie

Wiesz już, jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie odpowiednie? Jeśli jeszcze się wahasz, przeczytaj nasze podpowiedzi.

Ikona znak zapytania Ubezpieczenie ma przede wszystkim chronić finansowo Twoją rodzinę, czy ma stanowić dodatek do emerytury?
Jeśli zależy Ci głównie na ochronie finansowej rodziny na wypadek, gdyby miało Ciebie zabraknąć, masz do wyboru dwie opcji:

 • Wybór polisy ochronnej – taka polisa gwarantuje najlepsze zabezpieczenie finansowe Twojej rodzinie w razie, gdyby miało Cię zabraknąć. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonego świadczenia – najczęściej 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego niezależnie od ilości opłaconych składek. Jeśli polisa zapewnia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków, świadczenie może stanowić wielokrotność sumy ubezpieczenia.

 • Wybór polisy na życie i dożycie – możesz wybrać górną granicę wieku, do którego będzie obowiązywać umowa. W czasie jej trwania, Twoje życie (czasem też zdrowie) podlega ochronie. W zależności od wybranego wariantu, w chwili, kiedy Ciebie zabraknie, rodzina otrzymuje mniejsze lub większe świadczenia (w niektórych przypadkach jest to nawet trzykrotna wartość sumy ubezpieczenia). Dożycie górnej granicy wieku określonej w polisie gwarantuje Ci wypłatę świadczenia (jego wysokość także zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia).

Jeśli zależy Ci na głównie na oszczędzaniu i chcesz dostawać dodatek do emerytury wybierz ubezpieczenie z funduszem kapitałowym (część składki jest przeznaczana na ochronę, część zamieniana na jednostki uczestnictwa w funduszu kapitałowym) albo ubezpieczenie inwestycyjne (cała składka jest zamieniana na jednostki uczestnictwa w funduszu).

Ikona znak zapytania Chcesz ubezpieczyć nie tylko swoje życie, ale też zdrowie?
Jeśli zależy Ci nie tylko na ubezpieczeniu swojego życia, ale też zdrowia i chcesz, żeby zakład ubezpieczeń wypłacił Ci pomoc finansową, która pomoże Ci opłacić koszty hospitalizacji albo zapewni finansowe wparcie dla rodziny na wypadek Twojej niezdolności do pracy, kup polisę z rozszerzoną ochroną bądź dokup do ubezpieczenia umowy dodatkowe (pytaj o nie agenta lub brokera). Pamiętaj, że szersza ochrona wiąże się z wyższą składką.

Ikona znak zapytania Szukasz ubezpieczenia, które zapewni bezpieczną przyszłość Twojemu dziecku?
Jest to ubezpieczenie, którego celem jest zapewnienie ochrony finansowej dziecku. Właścicielem polisy może być rodzic, krewny, znajomy lub opiekun prawny. Polisa wygasa w dniu osiągnięcia przez dziecko wieku określonego w umowie (górną granicą wieku jest 25 lat). W przypadku śmierci rodzica opłatę składek bierze na siebie zakład ubezpieczeń.Ubezpieczenie posagowe może mieć charakter kapitałowy (wtedy suma ubezpieczenia nie zmienia się) albo inwestycyjny (wtedy taka polisa przypomina standardową polisę z funduszem kapitałowym, suma ubezpieczenia jest zależna od wyników funduszu).

Ikona znak zapytania Czy polisa ma stanowić zabezpieczenie długoterminowego kredytu mieszkaniowego?
Jeśli tak, potrzebne Ci ubezpieczenie ochronne terminowe. Przyjmując, że ochrona życia i zabezpieczenie finansowe rodziny znajduje się dla Ciebie na drugim planie, możesz wybrać ubezpieczenie roczne ze stosunkowo niską stawką i przedłużać je w zależności od okresu trwania kredytu.

Życzymy przemyślanego wyboru i poczucia bezpieczeństwa dla Ciebie i Twojej rodziny!

—————————————————————————————————————————————————
Konsultacja merytoryczna:
Marcin Mroziński
Kancelaria Brokerska
http://www.kancelaria-brokerska.pl/